سایت دانشگاه های کل کشور

سایت دانشگاه ها نام دانشگاه  آدرس سایت دانشکاه  سازمان سنجش ( نتایج کنکور)  http://www.sanjesh.org  دانشگاه آزاد اسلامی  ( نتایج دانشگاه آزاد)  http://www.ana.ir دانشگاه آزاد اسلامی  ( نتایج دانشگاه آزاد)  http://www.azmoon.org  دانشگاه آزاد اسلامی  http://www.azmoon.net  دانشکده تربیت دبیر فنی شریعتی تهران  http://www.shariaty.net  دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی  http://www.sphtums.com  دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشور   http://www.catc.ac.ir دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه  http://www.sir.ac.ir  دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور  http://www.pwit.ac.ir  دانشکده علوم پزشکی فسا  http://www.fums.ac.ir  دانشکده مهندسی مکانیک صنعتی شریف  http://www.sina.sharif.ac.ir/~mechinfo  دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک http://www.iauro.ac.ir  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  http://www.iau-arak.ac.ir  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  http://www.azad.ac.ir  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد  http://www.iaun.ac.ir  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  http://www.khuisf.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  http://www.iaur.org  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان  http://www.azu.ac.ir  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران  http://www.iautmu.ac.ir  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  http://www.azad-qom.ac.ir  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  http://www.kiau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد تهران شمال  http://www.iaunt.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی  http://www.iauctb.org  دانشگاه آزاد واحد آستارا  http://www.iau-astara.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد آشتیان  http://www.iau-ashtian.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد آشتیان  http://www.iau-ashtian.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد ابهر  http://www.iau-abhar.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد ارسنجان  http://www.iaua.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد استهبان  http://www.iauestahban.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد اقلید  http://www.iaueghlid.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد بابل  http://www.iauba.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد بافت  http://www.iau-baft.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد بجنورد  http://www.bojnourdiau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد بناب  http://www.bonabiau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد بندرعباس  http://www.iauba.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد بیرجند  http://www.iau-birjand.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان  http://www.iaupmogan.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران  http://www.iautmu.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد تبریز  http://www.iaut.ac.ir دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه http://www.torbat-h-iau.com   دانشگاه آزاد واحد خمین  http://www.iaukhomein.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد خوی  http;//www.iaukhoy.org  دانشگاه آزاد واحد دامغان  http://www.damghaniau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد زرند  http://www.iau-zarand.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد زنجان  http://www.azu.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد ساوه  http://www.iau-saveh.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد سبزوار  http://www.iaus.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد شاهرود  http://www.iau-shahrood.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد شبستر  http://www.iaushab.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد شیروان  http://www.iau-shirvan.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول  http://www.aliabadiau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد قائمشهر  http://www.ghaemshahriau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد قاینات  http://www.qaen-iau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد قزوین  http://www.qazviniau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد قوچان  http://www.iauq.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد کازرون  http://www.iauk.net  دانشگاه آزاد واحد کرج  http://www.kiau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد کرمان  http://www.iauk.ac.ir دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه http://www.iauksh.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد مبارکه  http://www.mauniv.org دانشگاه آزاد واحد مرودشت  http://www.miau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد مشهد  http://www.mshdiau.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد میبد  http://www.maybod.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد نجف آباد  http://www.iaun.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد نراق  http://www.iau-naragh.ac.ir  دانشگاه آزاد واحد همدان  http://www.iauh.ac.ir  دانشگاه الزهرا علیها سلام  http://www.alzahra.ac.ir  دانشگاه امام حسین علیه السلام  http://www.ihu.ac.ir  دانشگاه امام صادق علیه السلام  http://www.isu.ac.ir  دانشگاه بو علی سینا همدان   http://www.basu.ac.ir  دانشگاه بیرجند   http://www.birjand.ac.ir  دانشگاه پیام نور  http://www.pnu.ac.ir  دانشگاه پیام نور نیشابور  http://www.neyshabur-pnu.ac.ir  دانشگاه تبریز  http://www.tabrizu.ac.ir  دانشگاه تربیت مدرس  http://www.modares.ac.ir دانشگاه تربیت معلم سبزوار
/ 0 نظر / 8 بازدید